#nepal

Gauri Shankar, Kang Nachugo, Mt Everest, Chobutse . Credits Abhushan Gautam